RSSВерсія для друку

Опитування

Рівень поінформованості веб-активної групи населення щодо вірусного гепатиту С становить 47%
 

Партнери


Права людини у сфері охорони здоров’я: практичний посібник

4.2. Міжнародна система

Комітет з прав людини

ПОВНОВАЖЕННЯ
Комітет з прав людини (КПЛ) контролює виконання державами Міжнародного пакту про громадянські і політичні права (МПГПП). КПЛ має два повноваження:
проводити моніторинг розвитку країни у контексті дотримання МПГПП  шляхом аналізу періодичних доповідей, які подають уряди;
а також розглядати індивідуальні скарги щодо порушення прав людини згідно з Факультативним протоколом до МПГПП. 

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
НУО можуть подавати до КПЛ альтернативні («тіньові») звіти з будь-якого  аспекту виконання державою положень МПГПП. Такі звіти повинні подаватися  через Секретаріат КПЛ, розташований в Офісі Верховного комісара з прав людини (ОВКПЛ) в Женеві.
У Секретаріаті ведеться календар звітування держав перед Комітетом. КПЛ  збирається тричі на рік. Окремі особи та НУО також можуть подавати скарги до КПЛ відповідно до Факультативного протоколу

КОНТАКТ
Патріс Жильбер, Секретар КПЛ
Patrice Gillibert, HRC Secretary
Адреса: UNOG-OHCHR
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: +41 22 917 9249;
Факс: +41 22 917 9006
Ел. пошта: pgillibert@ohchr.org
Веб-сайт: www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/index.htm

Комітет з економічних, соціальних і культурних прав

ПОВНОВАЖЕННЯ
Комітет з економічних, соціальних і культурних прав (КЕСКП) контролює виконання державою Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права (МПЕСКП). КЕСКП досліджує розвиток країни в аспекті дотримання МПЕСКП шляхом вивчення періодичних звітів, що їх подають уряди.

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
НУО можуть подавати до КЕСКП альтернативні («тіньові») звіти з будьякого аспекту виконання державою положень МПЕСКП. Альтернативні звіти подаються через Секретаріат КЕСКП, розташований в ОВКПЛ в Женеві. Секретаріат веде календар звітувань держав перед Комітетом. КЕСКП збирається двічі на рік. 

КОНТАКТ
Ван-Хі Лі, Секретар КЕСКП
Wan-Hea Lee, CESCR Secretary
Адреса: Office 1-025,
Palais Wilson, Palais des Nations
8-14 Avenue de la Paix
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: +41 22 917 9321;
Факс: +41 22 917 9046
Ел. пошта: wlee@ohchr.org
Веб-сайт: www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/index.htm

Комітет з ліквідації расової дискримінації

ПОВНОВАЖЕННЯ
Комітет з ліквідації расової дискримінації (КЛРД) – це орган, який складається із незалежних експертів, які здійснюють моніторинг імплементації положень Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (КЛВФРД) у державі. Він також досліджує розвиток країни в аспекті дотримання КЛВФРД шляхом вивчення періодичних звітів, які подають держави. Свої коментарі та рекомендації державі Комітет надає у формі «прикінцевих зауваг». Окрім внесення зауважень до звітів держав, КЛРД за допомогою процедури раннього попередження наглядає за виконанням державою положень Конвенції і вивчає скарги, як ті, що подавалися всередині держави, так і ті, що надходять від окремих громадян. 

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
НУО можуть подавати альтернативні («тіньові») звіти до КЛРД з будь-якого аспекту виконання державою положень КЛВФРД. Такі звіти повинні подаватися через Секретаріат КЛДР, розташований в ОВКПЛ в Женеві, де також зберігається календар подання звітів держав перед Комітетом. КЛРД збирається двічі на рік.

КОНТАКТ
Наталі Прувез, Секретар Комітету
з ліквідації расової дискримінації Відділ угод і комісій
Офіс Верховного комісара з прав людини
Nathalie Prouvez, Secretary of the Committee on the Elimination
of Racial Discrimination Treaties and Commission Branch
Office of the High Commissioner for Human Rights
Адреса: Palais Wilson 52 rue des Pâquis
CH-1201 Geneva 10, Switzerland
Поштова адреса: UNOG-OHCHR,
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: +41 22 917 93 09; Факс: +41 22 917 90 22
Ел. пошта: nprouvez@ohchr.org
Веб-сайт: www2.ohchr.org/english/bodies/cerd/index.htm

Міжнародна організація праці

ПОВНОВАЖЕННЯ
Міжнародна організація праці (МОП) при Організації Об’єднаних Націй насамперед піклується про захист прав людини в галузі трудових відносин. У 1989 р. організація прийняла Конвенцію про корінні народи і народи, що ведуть племінний спосіб життя у незалежних державах. Держави повинні подавати періодичні звіти про виконання цієї Конвенції до МОП і національних асоціацій роботодавців і працівників. Національні асоціації роботодавців і працівників можуть подавати до МОП коментарі до цих звітів. Експертний комітет МОП (ЕК) проводить оцінку звітів і може звертись до держави з «прямим запитом» з приводу отримання додаткової інформації. Після цього ЕК публікує свої зауваги у звіті, який згодом представляє на конференції МОП. На основі цього звіту Комітет конференції зі стандартів може вирішити провести більш детальний аналіз окремих випадків з подальшою публікацією своїх висновків. Окрім того, асоціація працівників може подавати заяву до МОП про невиконання державою положень Конвенції, а також одна держава-учасниця може подавати скаргу на іншу державу. 

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
У Конвенції заохочуються уряди до проведення консультацій з корінними народами при підготовці своїх звітів. Корінні народи можуть представляти свої інтереси через асоціацію працівників або створити власну асоціацію працівників для безпосереднього контактування з МОП. ЕК збирається кожного року в листопаді та грудні, конференція МОП відбувається у червні.

КОНТАКТ
Відділ зв’язків із громадськістю
Office Relations Branch
Адреса: 4 rue des Morilons
CH-1211 Geneva 22, Switzerland
Тел.: +41 22 799 7732; Факс: +41 22 799 8944
Ел. почта: RELOFF@ilo.org
Веб-сайт: www.ilo.org/public/english/index.htm

Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок

ПОВНОВАЖЕННЯ
Комітет з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок (Комітет ЛВФДЖ) контролює дотримання державою положень Конвенції про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок (КЛВФДЖ). Комітет ЛВФДЖ має три повноваження: досліджувати розвиток країни в аспекті дотримання КЛВФДЖ шляхом вивчення періодичних звітів, які подають держави; вивчати індивідуальні скарги щодо порушення прав жінок у межах Факультативного протоколу КЛВФДЖ; скеровувати місії до держав-учасниць у випадках отримання відомостей про грубі чи систематичні порушення Конвенції.

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
НУО можуть подавати альтернативні («тіньові») звіти до Комітету ЛВФДЖ з будь-якого аспекту виконання державою положень КЛВФДЖ. Альтернативні звіти мають подаватися через Відділ з поліпшення становища жінок, що знаходиться у Нью-Йорку, де також зберігається календар розгляду звітів держав у Комітеті. Комітет ЛВФДЖ збирається двічі на рік. Окремі особи і НУО можуть подавати скарги до Комітету в межах Факультативного протоколу. Враховуючи встановлену процедуру запиту, вони також можуть звертатися до Комітету з проханням посприяти скеруванню місії у конкретну державу.

КОНТАКТ
Цу-Вей Чанг, Підрозділ із координації та підтримки,
Відділ з поліпшення становища жінок
Департамент з економічних і соціальних питань
Tsu-Wei Chang, Coordination and Outreach Unit,
Division for the Advancement of Women
Department of Economic and Social Affairs
Адреса: Two UN Plaza
Room DC2, 12th Floor
New York, NY 10017
Тел.: +1 (212) 963-8070; Факс: +1 (212) 963-3463
Ел. почта: changt@un.org
Веб-сайт: www.un.org/womenwatch/
daw/cedaw/cedaw38/NGOnote.pdf

Комітет з прав дитини

ПОВНОВАЖЕННЯ
Комітет з прав дитини (Комітет ПД) контролює дотримання державами учасницями положень Конвенції про права дитини (КПД). Комітет досліджує розвиток країни в аспекті здійснення КПД шляхом вивчення періодичних звітів, які подають держави. 

УЧАСТЬ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА
НУО можуть подавати альтернативні («тіньові») звіти до Комітету ПД з будьякого аспекту виконання державою КПД. Ці звіти слід подавати через Секретаріат, розташований в ОВКПЛ в Женеві, де також зберігається календар подання звітів держав перед Комітетом. Комітет ПД збирається тричі на рік.

КОНТАКТ
Мая Андріясевич-Боко, Секретар Комітету з прав дитини
Maja Andrijasevic-Boko, CRC Secretary
Адреса: 8-14 Avenue de la Paix
CH 1211 Geneva 10, Switzerland
Тел.: +41 22 917 9000; Факс: +41 22 917 9022
Ел. пошта: mandrijasevic@ohchr.org
Веб-сайт: www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm

статутні органи оон

Окрім перелічених договірних органів, існує низка органів, створених у межах Статуту Організації Об’єднаних Націй для захисту і дотримання прав людини.

Основним органом, створеним на підставі Статуту, є Рада ООН з прав людини (РПЛ), яка у 2006 р. замінила Комісію з прав людини. РПЛ є допоміжним органом Генеральної Асамблеї ООН, уповноваженим на «розгляд ситуацій, пов’язаних з порушенням прав людини, включаючи грубі та систематичні порушення».

До обов’язків РПЛ належать: універсальний періодичний огляд (УПО); спеціальні процедури; Консультативний комітет Ради ООН з прав людини (колишня підкомісія із дотримання і захисту прав людини); процедури подання і розгляду скарг. Усі ці обов’язки описані на веб-сторінці www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/index.htm

Універсальний періодичний огляд (УПО)

Починаючи з 2008 р. РПЛ проводить періодичні огляди зобов’язань з прав
людини і їх виконання всіма державами. Протягом перших чотирьох років моніторингу підлягатимуть усі держави – члени ООН. Робоча група збиратиметься тричі на рік на двотижневі зустрічі для підготовки огляду. При роботі над оглядом братимуться до уваги звіт держави-учасниці, рекомендації спеціальних процедур і договірних органів, а також інформація від неурядових організацій і національних правозахисних організацій.

Спеціальні процедури

«Спеціальні процедури» – це загальний термін, яким позначають окремих  осіб (відомих як «спеціальні доповідачі», «спеціальні представники» або «незалежні експерти») або групи (відомі як «робочі групи»), уповноважені РПЛ розглядати ситуацію в галузі прав людини у будь-якій країні (повноваження для країни) або вирішувати тематичні питання про масові порушення прав людини в усьому світі (тематичні повноваження). РПЛ наразі налічує двадцять вісім тематичних і десять спеціальних процедур, пов’язаних із державами. Функціонування спеціальних процедур полягає у наданні відповідей на індивідуальні скарги, проведенні досліджень, наданні консультацій щодо налагодження технічної співпраці на рівні держави, а також участі в діяльності з дотримання прав людини загалом. Спеціальні процедури вважають «найбільш
ефективними, гнучкими і швидкореагуючими механізмами в системі
ООН».

У цьому Посібнику згадуються такі Спеціальні процедури:

  • Спеціальний доповідач із свавільних і позасудових покарань;
  • Спеціальний доповідач з питань права кожної людини на найвищий
  • досяжний рівень фізичного та психічного здоров’я;
  • Спеціальний доповідач з питань насильства щодо жінок, його
  • причин і наслідків.

Детальніше про Спеціальні процедури можна дізнатися на сайті:
www.ohchr.org/english/bodies/chr/special/index.htm.

Консультативний комітет ради з прав людини

Консультативний комітет РПЛ – це група експертів, які надають консультаційні послуги та рекомендації, а також проводять незалежні дослідження на прохання Ради й вивчають тематичні питання, які є цікавими для РПЛ. До складу Комітету входять вісімнадцять експертів, які працюють на своїх посадах протягом трьох років.

Процедура подання й розглядУ скарг

Процедура конфіденційності розгляду скарг дає змогу окремим особам або організаціям подавати на розгляд РПЛ скарги про «грубі та підтверджені порушення прав людини». Процедура орієнтована на інтереси жертви і покликана проводити своєчасно розпочаті розслідування. Скарги розглядають дві робочі групи, які збираються не рідше ніж двічі на рік на п’ять днів.

Економічна і соціальна рада

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) координує роботу чотирнадцяти спеціалізованих установ, функціональних комісій і регіональних комісій ООН з різноманітних міжнародних економічних, соціальних, культурних, освітніх питань і проблем охорони здоров’я. ЕКОСОР проводить щорічно кілька коротких сесій, а також основну щорічну сесію тривалістю чотири тижні в липні. ЕКОСОР консультує близько 3000 неурядових організацій з питань, які належать до її компетенції. НУО, акредитовані ЕКОСОР, мають право брати
участь, подавати письмові матеріали і заяви в Раду та її допоміжні органи.
Інформацію про НУО, які мають консультативний статус, можна знайти тут:
www.un.org/esa/coordination/ngo/.

У цій книзі можуть згадуватися такі органи і комісії ЕКОСОР:

  • Комісія щодо статусу жінок;
  • Комісія з наркотичних засобів;
  • Комісія з попередження злочинності та кримінального правосуддя;
  • Комітет з економічних, соціальних і культурних прав;
  • Міжнародний комітет з контролю за наркотиками.
16.08.2013.

Семінар для адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу

16 серпня 2013 року в м. Львові відбувся семінар для...
16.08.2013.

Олександр Толстанов: Альтернативи імунізації не існує

Про це сказав сьогодні під час прес-конференції, яка...
16.08.2013.

На Одещині проводять кампанію щодо протидії гепатитам

На Одещині триває інформаційно-просвітницька кампанія...
14.08.2013.

Оголошується конкурс на участь у програмі стажування у сфері медичного права, етики та політики (2014 – 2015 рр.)

Кінцевий термін подання заявок: 15 березня 2014 р....
08.08.2013.

Міжнародний круглий стіл на тему «Право і етика біомедичної діяльності»

Вельмишановні колеги! 25 жовтня 2013 р. в м. Львові...
08.08.2013.

Міжнародний круглий стіл на тему «Експертна діяльність у сфері охорони здоров’я: національні традиції і міжнародний досвід»

Вельмишановні колеги! 23 жовтня 2013 р. в м. Львові...